Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „Obchodní podmínky“ nebo „OP“) podrobně upravují práva a povinnosti v právním vztahu mezi kupujícím a prodávajícím, vzniklém při prodeji zboží prodávajícího, zejména kurzu jógy.

Prodávajícím je Pavel Hub, bydlištěm a místem podnikání Jiráskova 571, 738 01 Frýdek – Místek, IČ: 732 09 236, adresou pro doručování Pavel Hub, Poste Restante, Na Petřinách 302/42, 162 00 Praha-Veleslavín. Kupujícím je spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, právnická osoba, anebo fyzická osoba, která zboží kupuje pro účely svého podnikání. Objednávkou je kupujícím vyplněný objednávkový formulář, sloužící k objednání zboží v elektronické podobě na stránkách onlinekurzjogy.cz, zobrazený prodávajícímu na těchto stránkách.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem se řídí kupní smlouvou, těmito Obchodními podmínkami závaznými pro obě strany, jakož i příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), zejména pak ust. § 52 a násl. Občanského zákoníku.

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se řídí kupní smlouvou, těmito Obchodními podmínkami vyjma ustanovení přiznávajících práva pouze spotřebitelům, a dále zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění (dále jen „Obchodní zákoník“), jakož i Občanským zákoníkem jako předpisem generálním v otázkách, které nejsou upraveny Obchodním zákoníkem.

Pro vyloučení všech pochybností si prodávající a kupující, který není spotřebitelem, ve smyslu ust. § 262 odst. 1 Obchodního zákoníku sjednávají, že jejich závazkový vztah založený kupní smlouvou jak uvedeno níže, se řídí Obchodním zákoníkem.

Souhlas s těmito Obchodními podmínkami vyjadřuje kupující odesláním objednávky.

II. Přijetí objednávky, uzavření kupní smlouvy

Je-li objednávka řádně vyplněna - to znamená, že internetový formulář obsahuje veškeré požadované údaje - a je odeslána prodávajícímu, pak bude na e-mailovou adresu kupujícího, uvedenou v objednávce, zaslán e-mail s potvrzením o obdržení objednávky. V případě, že v tomto potvrzení kupující nalezne jakékoli nesrovnalosti, má povinnost bez prodlení kontaktovat operátora internetového obchodu e-mailem: info@yogalibre.cz. Nestane-li se tak, jsou údaje v potvrzení o obdržení objednávky považovány za správně vyplněné a budou jako závazné uvedeny v přijetí objednávky.

Objednávka odeslaná kupujícím se považuje za nepřijatou a odmítnutou ze strany prodávajícího, jestliže prodávající následně vyrozumí kupujícího, že objednávku nepřijímá či odmítá, objednané zboží není možno dodat, nebo v případě, že prodávající nepotvrdí kupujícímu přijetí objednávky do 7 dní. Objednávka odeslaná kupujícím je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Zasláním e-mailu o přijetí objednávky ze strany prodávajícího je kupní smlouva uzavřena, přičemž nedílnou součástí smlouvy jsou i tyto Obchodní podmínky (dále též „přijatá objednávka“). Práva a povinnosti stran výslovně neupravené v přijaté objednávce se řídí těmito Obchodními podmínkami. V případě, že přijatá objednávka upravuje práva a povinnosti odlišně od těchto Obchodních podmínek, má úprava obsažená v přijaté objednávce přednost před těmito Obchodními podmínkami.

Uzavřenou kupní smlouvu lze měnit pouze se souhlasem obou stran písemnou formou, a to především e-mailem anebo korespondenčně.

Stane-li se plnění prodávajícího nemožným ve smyslu ust. §575 a násl. Občanského zákoníku (jedná-li se o spotřebitele), resp. ust. § 352 a násl. Obchodního zákoníku (není-li kupující spotřebitelem), je prodávající o tom povinen bezodkladně vyrozumět kupujícího. Kupující má právo od smlouvy odstoupit za podmínek ust. § 352 Obchodního zákoníku (spotřebitel dle ust. § 575 a § 576 Občanského zákoníku).

III. Ceny zboží, platby a doručení

Ceny zboží nabízeného na stránkách onlinekurzjogy.cz jsou včetně DPH. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží, včetně souvisejících poplatků. Kupujícímu bude elektronické zboží zpřístupněno až po úplném uhrazení kupní ceny, není-li dohodnuto jinak.

Produkty nabízené na stránkách onlinekurzjogy.cz je možné uhradit pouze bankovním převodem nebo platební kartou. Transakce probíhaji prostřednictvím platebního systému společnosti GOPAY s. r. o., jež je držitelem povolení České národní banky k činnosti instituce elektronických peněz a je zapsána v seznamu regulovaných a registrovaných subjektů vedeném a zveřejňovaném Českou národní bankou a/nebo prstřednictvím fakturačního systému FAPI.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací, prodávající neúčtuje za použití komunikačních prostředků na dálku žádné další poplatky.

IV. Dodací podmínky

 

V případě řádně vyplněné a odeslané objednávky, bude kupujícímu odesláno e-mailem potvrzení o přijetí objednávky a vystavena faktura, na plnou výši kupní ceny, včetně příslušných poplatků a nákladů. Tato faktura bude kupujícímu odeslána v elektronické podobě na e-mail uvedený kupujícím v objednávce.

Po obdržení zálohové faktury je kupující povinen ve lhůtě splatnosti faktury uhradit fakturovanou částku na účet prodávajícího uvedený na faktuře. Nebude-li fakturovaná částka dle zálohové faktury připsána na účet prodávajícího ve lhůtě její splatnosti, může prodávající od kupní smlouvy odstoupit, a to zpravidla formou e-mailu odeslaného na emailovou adresu udanou kupujícím, na kterou prodávající zaslal e-mail o přijetí objednávky.

Bezprostředně po té, co prodávající potvrdí kupujícímu připsání stanovené částky na účet prodávajícího, budou kupujícímu odeslány přihlašovací údaje a odkaz na internetovou stránku, kde je elektonický produkt umístěn. V případě objednání kurzu na DVD, bude kupujícímu kurz zaslán na dvanácti DVD nosičích. Současně s potvrzením o připsání stanovené částky na účet prodávajícího, bude kupujícímu zaslán také doklad o uhrazení častky uvedené na vystavené faktuře.

V. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy, odmítnutí objednávky

Kupující je oprávněn svou objednávku zrušit e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu prodávajícího, a to až do doby, než je jeho objednávka prodávajícím přijata e-mailem na emailovou adresu kupujícího.

Odstoupit od uzavřené kupní smlouvy je kupující oprávněn, nebyly-li splněny lhůty uvedené v čl. IV této Smlouvy, resp. ve lhůtě uvedené prodávajícím v přijetí objednávky, a to až do doby expedice zboží. Odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen doručit prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu před odesláním přihlašovacích údajů, jinak jeho právo odstoupit od smlouvy zaniká.

Prodávající má právo odmítnout objednávku kupujícího nebo její část před přijetím objednávky zejména v případě, že se cena zboží výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena.

V případě, že tato situace nastane, kupující bude informován e-mailem nebo telefonicky, případně se lze domluvit na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky). V případě, že zboží nemá náhradu, bude objednávka (nebo její část) pouze odmítnuta.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy e-mailem doručeným na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce, neuhradil-li dlužník řádně a včas kupní cenu zboží. Případný nárok na náhradu škody, či smluvní pokutu tím není dotčen.

VI. Právo kupujícího, který je spotřebitelem na odstoupení od smlouvy

 

Nad rámec výše uvedených podmínek je kupující, který je spotřebitelem v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb. oprávněn odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů, nejpozději před zveřejněním třetí lekce jógového kurzu, zpřístupněné v jeho profilu na internetové stránce member.onlinekurzjogy.cz/member a to se sankcí 600,- Kč. Prodávající se v tomto případě zavazuje vrátit kupujícímu částku, kterou činí rozdíl kupní cenou, za kterou si kupující zboží koupil a výše uvedenou sankcí a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů od doručení odstoupení kupujícího od smlouvy dle tohoto článku OP prodávajícímu, a to na bankovní účet, který kupující prodávajícímu sdělí zpravidla v odstoupení od smlouvy.
V takovém případě postupuje kupující následujícím způsobem:

Písemné odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu, nejlépe na jeho emailovou adresu info @yogalibre.cz, nejpozději poslední den výše uvedené lhůty. V odstoupení kupující uvede č. objednávky, její datum a jméno kupujícího.

Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. O tuto částku je prodávající oprávněn ponížit vrácenou kupní cenu.

VII. Reklamační řád

1) Záruka poskytovaná spotřebiteli
Je-li kupujícím spotřebitel, v případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc je bez vad, má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství a míře a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího do 30 dnů, přičemž v téže lhůtě vyrozumí prodávající kupujícího také o možnosti vyzvednout si opravené zboží nebo zboží v původním stavu, jestliže reklamace byla prodávajícím zamítnuta.

Prodávající je povinen kupujícímu (spotřebiteli) vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Uvedená potvrzení prodávající zpravidla zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, anebo předá osobně.

2) Nároky kupujícího, který není spotřebitelem
Ustanovení čl. VIII. odst. 1) se nevztahují na kupujícího, který není spotřebitelem. Kupující, který není spotřebitelem, má práva z odpovědnosti za vady dle příslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb, obchodního zákoníku, v platném znění.

VIII. Zpracování osobních údajů, jejich využití a obchodní sdělení

Kupující vyplněním a odesláním objednávky prodávajícímu vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění v rozsahu údajů vyplněných kupujícím objednávce, a to v automatizovaně vedené databázi prodávajícího jakožto správce, případně zpracovatelem, se kterým prodávající jakožto správce uzavře smlouvu, a to pro účely provozu internetového obchodu prodávajícího (zajištění dodávek zboží kupujícímu, vyřizování reklamací atd.), jakož i pro komunikaci elektronickými prostředky. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje kupující dobrovolně na dobu 5 let a může jej kdykoliv bezplatně na adrese správce odvolat. Jiným subjektům nebudou osobní údaje kupujících zpřístupněny. Kupující má veškerá práva zaručená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to zejména právo k přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva tam uvedená. Dále má kupující tato práva: jestliže zjistí, nebo se bude domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování těchto osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této žádosti, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento úřad se může kupující se svým podnětem obrátit i přímo.

Vyplněním a odesláním objednávky v rámci objednávkového elektronického systému kupující souhlasí, že mohou být prodávajícím kupujícímu na adresu jeho uvedeného bydliště či sídla zasílána reklamní sdělení a dále, že mu na jeho vyplněnou e-mailovou adresu a telefonní číslo mohou být zasílána obchodní sdělení za účelem nabízení služeb a produktů prodávajícího dle ustanovení § 7 zák. č. 480/2004 Sb. v platném znění. Tento souhlas je kupující oprávněn kdykoli odvolat.

Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm správce zpracovává, může jej o to požádat na e-mailové adrese info@yogalibre.cz. Potvrzení o opravení údajů bude kupujícímu zasláno ihned po jejich opravě.
Souhrnné statistické informace (o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další související údaje) může prodávající poskytovat důvěryhodným třetím stranám (např. Český statistický úřad), nebo veřejnosti.
Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat konkrétní kupující.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné ode dne 8.5.2015. Obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany smlouvy, a to vždy v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách onlinekurzjogy.cz a je účinné ke dni odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky kupující stvrzuje prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží, jakož i Obchodní podmínky ve znění účinném ke dni odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující vázán, nedošlo-li k jejímu zrušení či odmítnutí dle čl. VI. Smlouvy.

Odesláním objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

Pavel Hub, v.r.